Huobi CandyDrop is launching ZED & FIU on July 31, 2022. ...